پایه نصب پروفیل 25 افقی به دیوار کد 400752

20.000 تومان

کاربرد این بست برای نصب پروفیل با مقطع 25*25 به دیوار جهت نصب شاخک یا رگال تیله ای برروی پروفیل و آویز نمودن اجناس یا البسه میباشد . برای اینکه سریعتر و با هزینه کمتر بتوانید فروشگاه خود را رگال بندی نمایید استفاده از این محصول را به شما پیشنهاد میکنیم .