ته پایه پیچی رگال

8.000 تومان

Share

این محصول برای استفاده در زیر رگال جهت تنظیم بالانس و کردن که لقی نداشته باشد بکار میرود

ارتفاع پیچ وسط از 2.5 سانت

سایز پیچ 8 میلیمتر

بهمراه 2 مهره ارسال میگردد

ته پایه پیچی رگال
8.000 تومان