تگ گلفی 8/2

8.500 تومان

تگ گلفی برای نصب روی البسه جهت جلوگیری از سرقت برای فروشگاههای البسه میباشد

توسط مگنت تگ بازکن بازو بسته میشود

قطر 6 سانت

ضخامت 2 سانت