تگ گلفی 8/2

7.500 تومان

تگ گلفی مناسب برای فروشگاههای البسه میباشد

توسط مگنت تگ بازکن بازو بسته میشود

قطر 6 سانت

ضخامت 2 سانت