صفحه پشت 94*30 آسان مشبک

صفحه پشت  همچنان که از اسمش مشخص است برای پوشاندن پشت قفسه های فروشگاهی مورد استفاده قرار میگیرد این صفحه مابین دوپایه در شیارهای روی پایه ها بصورت کشوئی  نصب میشود و ضمن پوشاندن پشت قفسه کار اصلیش نگهداشتن دوپایه قفسه خودایستا یا دوبل وسط است چون این پایه ها بجایی یا دیوار با پیچ و رولپلاک یا پیچ و مهره نصب نمی گردد و توسط این صفحه ها بهم متصل و ایستادگی پیدا میکند . صفحه پشت در عرض ۳۰ سانت و طول ۵۰و ۷۰ و ۸۰ و ۹۴ قابل عرضه میباشد که نسبت به فاصله بین دو پایه قابل تهیه است .

جنس از فلز

ضخامت ورق ۷ دهم میلیمتر