صفحه پشت70*30 پانچدار آسان مشبک

160.000 تومان

صفحه پشت پانچدار همچنان که از اسمش مشخص است برای پوشاندن پشت قفسه های فروشگاهی مورد استفاده قرار میگیرد این صفحه مابین دوپایه در شیارهای روی پایه ها بصورت کشوئی  نصب میشود و ضمن پوشاندن پشت قفسه کار اصلیش نگهداشتن دوپایه قفسه خودایستا یا دوبل وسط است چون این پایه ها بجایی یا دیوار با پیچ و رولپلاک یا پیچ و مهره نصب نمی گردد و توسط این صفحه ها بهم متصل و ایستادگی پیدا میکند . صفحه پشت در عرض 30 سانت و طول 50و 70 و 80 و 94 قابل عرضه میباشد که نسبت به فاصله بین دو پایه قابل تهیه است .

صفحه پشت پانچدار را میتوان توسط شاخکهایی که بروی ان نصب میشود جهت آویز نمودن اجناس استفاده نمود

جنس از فلز

ضخامت ورق 7 دهم میلیمتر