مگنت بازکن دزدگیر شاخک وارداتی

از این مگنت جهت بازکردن قفل دزگیر شاخک استفاده میگردد