نردبان 4 متری کیان(البرز) 15 پله فراز پله آهنی

1.920.000 تومان

این نردبان در شرکت فراز پله (آلوم راد )ساخته شده که در آن پروفیل سبک آهن بکار رفته و با پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک  که در دو حالت هشتی برای استفاده وسط ساختمان و راسته برای تکیه به دیوار میتوان استفاده کرد

نردبان 4 متری از دو لنگه 2 متری تشکیل شده که در حالت هشتی ارتفاع مفید 1/90 متر و با در نظر گرفتن قد متوسط یک کاربر تقریبا تا ارتفاع 3/60 متر دسترسی به شما خواهد داد

و در حالت راسته که به دیوار تکیه داده شود ارتفاع مفید 3.5 متر که با در نظر گرفتن قد متوسط کاربر تقریبا 5 متر ارتفاع دسترسی خواهید داشت

 

وزن تقریبی 11 کیلو

مقطع پروفیل پایه 3*5 سانت

مقطع پروفیل کف پله 2/5*2/5