نردبان 5 متری کیان (البرز) 19 پله فراز پله آهنی

1.960.000 تومان

این نردبان در شرکت فراز پله (آلوم راد )ساخته شده که در آن پروفیل سبک آهن بکار رفته و باپوشش رنگ پودری الکترو استاتیک  که در دو حالت هشتی برای استفاده وسط ساختمان و راسته برای تکیه به دیوار میتوان استفاده نمود

نردبان 5 متری از دو لنگه 2/5 متری تشکیل شده و در حالت هشتی ارتفاع مفید 2/30 متر که با در نظر گرفتن قد متوسط یک کاربر تقریبا تا ارتفاع 4 متر دسترسی به شما خواهد داد

و در حالت راسته که به دیوار تکیه داده شود ارتفاع مفید 4.5 متر که با در نظر گرفتن قد متوسط کاربر تقریبا 6 متر ارتفاع دسترسی خواهید داشت

 

وزن تقریبی 17 کیلو

مقطع پروفیل پایه 3*5 سانت

مقطع پروفیل کف پله 2/5*2/5 سانت

 

نردبان 5 متری کیان (البرز) 19 پله فراز پله آهنی
1.960.000 تومان