پایه نصب پروفیل 25 به دیوار کد 400532

30.000 تومان

از این بست فلزی برای نصب پروفیل یا لوله 25 به دیوار یا ام دی اف استفاده میشود

ارتفاع قسمتی که روی دیوار قرار میگیرد و پیچ میشود 6/5 سانت