چوبکار استاندار 5 کاره کودک ( 6 عددی )

24.000 تومان

طول چوبکار 20 سانتیمتر

ارتفاع 15 سانتیمتر